Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 kwietnia 2020
INFORMACJA DLA WETERANÓW POSZKODOWANYCH
Weszły w życie nowe uprawnienia dla weteranów poszkodowanych.

Drodzy Weterani Poszkodowani z uszczerbkiem na zdrowiu co najmniej 30% informujemy że:

w dniu 7 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  w sprawie ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym.

 

Rozporządzenie określa tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji oraz leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją  o refundacji przysługujące bezpłatnie osobom posiadającym status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, zwanym dalej „weteranami poszkodowanymi”, oraz sposób dofinansowania tych kosztów pomiędzy, dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Z treścią rozporządzenia można zapoznać się TUTAJ

w dniu 22 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 
w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne. W rozporządzeniu określone są warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące osobie posiadającej status weterana poszkodowanego.

Dofinansowanie, o którym mowa w rozporządzeniu dot. kosztów zaopatrzenia w wyrób medyczny następuje na pisemny wniosek weterana poszkodowanego, złożony do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, czyli osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona
do wystawiania recept zgodnie z ustawą oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 Wniosek weterana poszkodowanego powinien zawiera:

  1. imię (imiona) i nazwisko weterana poszkodowanego;
  2. numer PESEL weterana poszkodowanego, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  3. adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu do kontaktu;
  4. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Do wniosku weterana poszkodowanego dołącza się:

  1.  kopię zlecenia na zaopatrzenie wydanego przez osobę uprawnioną – zgodnie ze wzorem określonym w przepisach 
  2.  ofertę podmiotu realizującego zaopatrzenie w zakresie wyrobów medycznych, określającą przewidywany koszt nabycia wyrobu medycznego z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a także przewidywany termin realizacji zlecenia, albo fakturę lub rachunek za zrealizowane zaopatrzenie w wyrób medyczny z kopią dokumentu określającego warunki gwarancji.

W terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia rozpatruje wniosek  weterana poszkodowanego
i sporządza zaświadczenie o wysokości dofinansowania.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się  TUTAJ

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP