Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
18 maja 2015
Weteran wśród paragrafów- informacji na temat 100% uposażenia
Prawo do 100% uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby.


 Żołnierze zawodowi posiadający status weterana poszkodowanego sygnalizują, że w przypadkach długotrwałego leczenia uszczerbków doznanych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa mają niekiedy trudności z uznaniem ich zwolnień  lekarskich jako zwolnień od zajęć służbowych z powodu wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby. Wpływa to negatywnie na wysokość ich uposażeń.

 

   Problemy, z którymi spotykają się weterani poszkodowani mogą wynikać ze zmian, które weszły w życie dnia 1 czerwca 2014 r. w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Została wprowadzona wtedy generalna zasada, zgodnie z którą w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierz zawodowy otrzymuje 80% uposażenia - za każdy dzień tego zwolnienia wypłaca się 80% z 1/30 miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego żołnierzowi zawodowemu w dniach przebywania na zwolnieniu lekarskim.

    Od tej zasady przewidziano wyjątki.

    Jednym z takich wyjątków jest sytuacja, kiedy żołnierz przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby – wtedy zachowane zostaje prawo do 100% uposażenia.
    Niestety mimo powyższego rozwiązania zdarza się, że weterani będący żołnierzami zawodowymi mierzą się z problemami z uzyskaniem pełnego uposażenia za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Dzieje się tak, jeśli leczenie, czy rekonwalescencja są kontynuowane przez długi okres czasu, nawet lata, np. poprzez cykliczne pobyty w szpitalu raz na kilka miesięcy. W takich przypadkach lekarz nie   umieszcza w formularzu zwolnienia lekarskiego kodu literowego A, który wskazuje na związek zwolnienia z wypadkiem na służbie, ponieważ może to uczynić jedynie w sytuacji, jeśli przerwa miedzy kolejnymi zwolnieniami lekarskimi nie jest dłuższa niż 60 dni.

    W wyniku wątpliwości zgłaszanych przez weteranów poszkodowanych w zakresie prawa do 100% uposażenia w przypadku konieczności długotrwałego leczenia uszczerbków na zdrowiu nabytych na misjach, Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa zwrócił się do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
    Na skutek prowadzonej korespondencji Dyrektorowi Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa został wskazany rekomendowany przez Departament Kadr sposób postępowania w sprawach związanych z prawem do 100% uposażenia żołnierza zawodowego za okres zwolnienia lekarskiego z powodu wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby.
    Poniżej przedstawiamy wskazany przez Departament Kadr sposób postępowania, który – w przypadku wątpliwości, czy weteranowi poszkodowanemu leczącemu uszczerbki nabyte na misji przysługuje prawo do pełnego uposażenia – może stanowić istotną podpowiedź:

 

     „Mając na uwadze, że z treści samego zwolnienia lekarskiego nie wynika przyczyna zwolnienia, co uniemożliwia organom wojskowym ustalenie związku zwolnienia lekarskiego z wypadkiem gwarantującym żołnierzowi zachowanie prawa do pełnego uposażenia - do czasu nowelizacji przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  - Departament Kadr rekomenduje następujący sposób postępowania: Okres przebywania żołnierza zawodowego na zwolnieniu lekarskim – zgodnie z art. 60c o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 z późn. zm.) stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368) albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy. Dodatkowo, zgodnie z mającym odpowiednie zastosowanie art. 57 ust. 1 tej ustawy, na zaświadczeniu lekarskim dopuszcza się możliwość zamieszczania kodów literowych od A do E. Kod literowy A oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni – spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.

     Żołnierzowi zawodowemu, który uległ wypadkowi pozostającemu w związku z pełnieniem służby wojskowej, zgodnie z art. 89a ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, przysługuje prawo do otrzymania 100% uposażenia. Uposażenie w tej wysokości żołnierz otrzymuje do czasu zakończenia przebywania na zwolnieniu lekarskim. Każde następne zwolnienie lekarskie zawierające kod literowy A również uprawnia tego żołnierza do otrzymania pełnego uposażenia w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim wystawionym bezpośrednio po wypadku. Kontynuacja wypłaty pełnego uposażenia może nastąpić w przypadku przedstawienia przez żołnierza zwolnienia lekarskiego z kodem literowym A. W przypadku braku tego kodu, żołnierz otrzymuje uposażenie
w wysokości 80%.

     Należy zauważyć, że w przepisach wojskowej ustawy pragmatycznej brak jest bezpośrednich rozwiązań dotyczących regulacji prawnych odnoszących się do weteranów - żołnierzy zawodowych, którzy w przypadku niezdolności do służby po przerwie przekraczającej 60 dni, a spowodowanej tą samą chorobą (związaną
z wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem służby), co powoduje brak możliwości umieszczenia na zwolnieniu kodu literowego A. Wobec tego w tym zakresie należy stosować przepisy wydane na podstawie art. 61b ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, tj. przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87). Na podstawie § 7 ust. 2 tego rozporządzenia dokumentem potwierdzającym związek zwolnienia lekarskiego z wypadkiem jest zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, stwierdzające związek tej niezdolności do pracy z wypadkiem.

     Podsumowując powyższe stwierdzić należy, że w obecnym stanie prawnym jedynym podmiotem uprawnionym do stwierdzenia, że niezdolność żołnierza do służby wojskowej jest następstwem wypadku pozostającego w związku z tą służbą jest lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie. Może to uczynić poprzez zamieszczenie kodu literowego A na zwolnieniu lekarskim albo poprzez wystawienie dodatkowego zaświadczenia na zwykłym druku.”

 

 

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP