Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Przyjmowanie skarg i wniosków w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób - za ich zgodą, a także
w interesie publicznym.

Wszystkie skargi i wnioski wnoszone do Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, wpisywane są do Rejestru Skarg i Wniosków.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy).
W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

Sposób wnoszenia
Skargi i wnioski można składać w następujące sposoby:

 1. przesyłając korespondencję na adres:
  Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
  ul. Puławska 6a, 00-909 WARSZAWA
 2. ustnie do protokołu:
  Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie, ul. Puławska 6, 00-909 WARSZAWA – ta możliwość istnieje w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30,
  po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem 261-842-075.
 3. drogą elektroniczną na adres: s.gluszczak(a)ron.mil.pl
 4. faxem na numer: 261-842-075.

Podstawy  prawne

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbywa się zgodnie z przepisami:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa. W imieniu Centrum działa Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania skarg i wniosków.
 4. Dane osobowe w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pk.t 3 oraz nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów.
 6. Osoba składająca skargę lub wniosek ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Osobie składającej skargę lub wniosek przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie skarg lub wniosku.
 11. W Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z siedzibą w Warszawie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Można się z nim skontaktować w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 261-842-401.
go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

  
 • BIP