Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DODATEK WETERANA POSZKODOWANEGO

Zgodnie z art. 36 „Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa”  weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego.

Wniosek można pobrać ze stron internetowych  właściwego Wojskowego Biura Emerytalnego.

Do wniosku załącza się odpis decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego, który najlepiej wykonać u notariusza, na podstawie oryginału decyzji.
Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100,00 zł.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego jest uzależniona od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:

 1. od 1% do 9% uszczerbku – 5% podstawy wymiaru;
 2. od 10% do 20% uszczerbku – 10% podstawy wymiaru;
 3. od 21% do 30% uszczerbku – 20% podstawy wymiaru;
 4. od 31% do 40% uszczerbku – 40% podstawy wymiaru;
 5. od 41% do 50% uszczerbku – 50% podstawy wymiaru;
 6. od 51% do 60% uszczerbku – 80% podstawy wymiaru;
 7. od 61% do 70% uszczerbku – 100% podstawy wymiaru;
 8. od 71 %do 80% uszczerbku – 110% podstawy wymiaru;
 9. od 81% do 90% uszczerbku – 120% podstawy wymiaru;
 10. powyżej 90% uszczerbku – 130% podstawy wymiaru

 

Kwotę dodatku weterana poszkodowanego ustala organ emerytalno-rentowy na podstawie decyzji organu przyznającego status weterana poszkodowanego.

Dodatek weterana poszkodowanego podlega waloryzacji w terminie od 1 marca każdego roku.

W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego.

Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką w terminie i trybie określonych dla tych świadczeń, a w przypadku wypłaty dodatku po raz pierwszy - w najbliższym terminie płatności emerytury lub renty albo w następnym terminie płatności, jeżeli wniosek, został złożony na 14 dni przed upływem terminu płatności emerytury lub renty.

W przypadku zawieszenia wypłaty emerytury lub renty właściwy organ emerytalno-rentowy wypłaca dodatek weterana poszkodowanego kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę wysokości uszczerbku na zdrowiu oraz dodatku weterana poszkodowanego, niezależnie od organu, który skierował daną osobę do udziału w działaniach poza granicami państwa, organem właściwym w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego jest organ, który wydał tę decyzję.

Dodatek,  jest finansowany ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-żołnierzy.


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. i obowiązującej od dnia 11 października 2019 r. zaszła konieczność zmian części wydanych decyzji o przyznaniu statusu weterana-poszkodowanego. Decyzje wydane do dnia 10 października 2019 r. podlegają zmianie w zakresie wysokości dodatku weterana poszkodowanego.

Zmiany decyzji dokonują organy, które je wydały, czyli w odniesieniu do weteranów-poszkodowanych MON zrealizuje Ministerstwo Obrony Narodowej wg zasad:

 1. w odniesieniu do weteranów poszkodowanych, którym przyznano dodatek weterana poszkodowanego, i których stwierdzony uszczerbek na zdrowiu wynosi min. 31% i więcej  – z urzędu, w terminie do 11 stycznia 2020 r. ;
 2. w odniesieniu do weteranów poszkodowanych, którym przyznano dodatek weterana poszkodowanego, i których stwierdzony uszczerbek na zdrowiu wynosi w przedziale 10-30% – decyzja nie ulega zmianie;
 3. w odniesieniu do weteranów poszkodowanych, którym przyznano dodatek weterana poszkodowanego, i których stwierdzony uszczerbek na zdrowiu wynosi w przedziale 1-9% – na wniosek (do pobrania poniżej), który należy wysłać listem poleconym na adres wskazany we wniosku.

 

— pobierz wzór wniosku i wypełnij

 

Prawo do nowych stawek dodatku weterana poszkodowanego, w wysokości określonej w zmienionej decyzji, przysługuje w odniesieniu do weteranów poszkodowanych pobierających emeryturę lub rentę inwalidzką, którym przyznano dodatek weterana poszkodowanego wg zasad:

 1.  w wysokości min. 31% stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu - od 1 grudnia 2019 r.;
 2.  w wysokości 1-9% stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu - od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej dodatek.

Warunkiem uzyskania prawa do dodatku dla weterana poszkodowanego (z uszczerbkiem na zdrowiu min. 31%) w terminie od 1 grudnia 2019 r. jest złożenie do organu emerytalno-rentowego wniosku o wypłatę dodatku weterana poszkodowanego w zmienionej wysokości w terminie 3 miesięcy od dnia wydania nowej decyzji.

Złożenie wniosku po upływie tego terminu powoduje, że prawo do dodatku weterana poszkodowanego, w wysokości określonej w decyzji, przysługuje od miesiąca złożenia tego wniosku.

Dodatek weterana poszkodowanego zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z wypłacanego dodatku nie dokonuje się żadnych potrąceń i egzekucji, a także nie bierze się go pod uwagę przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

  
 • BIP