Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje prawne dla Weterana

STATUS WETERANA


Jak uzyskać status weterana
 
Status weterana przyznaje, na wniosek żołnierza, Minister Obrony Narodowej.
Podstawą ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 1. wniosek o przyznanie statusu weterana - (wzór wniosku>>>)
 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez *:
  - dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;
  - wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
  * w przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa;
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (do uzyskania w Sądzie Okręgowym na terenie całego kraju).

Wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy wysłać na adres:
 
Minister Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218,
00-911 Warszawa
 
Dokumentem potwierdzającym status weterana jest legitymacja weterana wydana przez Ministra Obrony Narodowej.

Legitymację wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

 
Nie trzeba składać dodatkowych wniosków po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu weterana.

Legitymacja przesyłana jest pocztą.

 

UPRAWNIENIAUprawnienia przysługujące weteranom na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa
 
Uhonorowanie

Dzień 29 maja jest Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Umundurowanie

Weteran będący żołnierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w przypadkach i w sposób określony w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 50 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) oraz art. 67 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwrot kosztów zakwaterowania i przejazdu na uroczystość

Weteran ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg w tym zakresie i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz dowódców jednostek wojskowych, na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa.

Zwrot kosztów przysługuje za udział w nie więcej niż dwóch uroczystościach w danym roku kalendarzowym, łącznie do wysokości najniższej emerytury – na dzień 1 marca 2019 r. kwota ta wynosi 1100,00 zł.

Zwrotu kosztów dokonuje podmiot, na którego zaproszenie weteran lub weteran poszkodowany przyjechał, po złożeniu przez niego wniosku oraz oświadczenia o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu oryginału rachunku za zakwaterowanie.

Wojskowa Asysta Honorowa podczas pogrzebu

Zmarłemu weteranowi-żołnierzowi przysługuje wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana informacji o jego śmierci. Informację przesyła się do dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-żołnierza.

W przypadku śmierci samotnego weterana informację, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów-żołnierzy.

Umieszczenie w Domu Weterana
Weteran ma prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W odniesieniu do weteranów-żołnierzy pobyt może być dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

Wysokość kwoty dofinansowania jest ustalana według wzoru:

W = Ku – DNFZ – O,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W – wysokość kwoty dofinansowania,
Ku – rzeczywisty koszt utrzymania osoby uprawnionej ponoszony przez Dom Weterana,
DNFZ – kwotę otrzymywaną na osobę uprawnioną w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
O – opłata za pobyt ponoszona przez osobę uprawnioną.

Uprawnienia socjalne
Zapomogi

Weteran-żołnierz, który ukończył 65 lat życia, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o przyznanie zapomogi:
na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza.

Uprawnienia Pracownicze

zaliczenie udziału w działaniach poza granicami państwa do okresu zatrudnienia
Okresy udziału weterana w działaniach poza granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
dodatkowy urlop
Weteranowi pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.
Powyższy urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.
Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji

 

TURNUSY PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE


 
 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Krynicy - ul. Świdzińskiego 1, więcej>>>
 
 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku Zdrój - ul. gen. Rzewuskiego 8, więcej>>>
 
 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku - ul. Wojska Polskiego 5, więcej>>>
 
 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Lądku Zdrój - pl. Mariański 7/8, więcej>>>

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

  
 • BIP