Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje prawne dla Weterana Poszkodowanego

 

 

STATUSJak uzyskać status weterana poszkodowanego
 
Status weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, Minister Obrony Narodowej.
Podstawą ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 • wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego (wzór wniosku>>>);
 • zaświadczenie wydane odpowiednio przez *:
 1. dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;
 2. wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;

* w przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa;

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK);
 • decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie;
 • protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

 
Wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy wysłać na adres:
 
Minister Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218,
00-911 Warszawa

Dokumentem potwierdzającym status weterana poszkodowanego jest legitymacja wydana przez Ministra Obrony Narodowej.

Legitymację wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

Nie trzeba składać dodatkowych wniosków po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego.

Legitymacja przesyłana jest pocztą. 

UPRAWNIENIAUprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa

Dodatek dla weterana poszkodowanego

Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego.
Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi od 10 do 80 proc. podstawy.

Dodatkowe informacje nt. dodatku dla weterana poszkodowanego>>>

Uprawnienia socjalne weteranów poszkodowanych:

Sanatorium, specjalne leczenie, abonament RTV

Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, przysługują odpowiednio uprawnienia określone w art. 14, art. 15, art. 22 ust. 1 oraz art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, to jest:

 • prawo do skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego – jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego;
 • specjalne leczenie, przeszkolenie oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia;
 • korzystanie z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej;
 • zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.


W przypadku zbiegu prawa do tego samego świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jedno świadczenie według wyboru uprawnionego.
 
Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z powyższych uprawnień jest legitymacja weterana poszkodowanego.

Ulga na przejazdy komunikacją

 • Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje:
 • ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej;
 • ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w:
 • 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych;
 • 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.


Weteran poszkodowany uprawniony do ulgowego przejazdu korzystający z przejazdu w klasie 1, jest zobowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

Zapomogi

Weteran poszkodowany - żołnierz, którzy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o przyznanie zapomogi:

 • na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
 • w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana poszkodowanego-żołnierza.


Uprawnienia pracownicze:

Pierwszeństwo zatrudnienia

Weteran poszkodowany korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej.

Zaliczenie okresu udziału w działaniach poza granicami państwa do okresu zatrudnienia

Okresy udziału weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Dodatkowy urlop

Weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.
Powyższy urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.
 
Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

  
 • BIP