Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO

JAK UZYSKAĆ STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO?

PRZYPOMINAMY WNIOSKI O STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ


Wystarczy spłnić wszystkie poniższe warunki:

1. skierowanie, wyznaczenie, delegowanie, zatrudnienie przez:

a) Ministra Obrony Narodowej albo właściwy organ wojskowy,
b) organizację międzynarodową, za zgodą Ministra Obrony Narodowej,
c) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
d) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego
i ma za sobą udział w:

 Ma za sobą udział w zagranicznej misji — na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:


1) misji  pokojowej  lub  stabilizacyjnej,  kontyngentu  policyjnego,  kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa:
2) Nie ma prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo:

- umyślne w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych w czasie zagranicznej misji,
- skarbowe popełnione umyślnie w związku z zadaniami lub obowiązkami służbowymi w czasie zagranicznej misji,
- przeciwko Polsce.

3)    Doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami  państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Co należy przygotować aby uzyskać status

1. wniosek o uzyskanie statusu weterana poszkodowanego,

— pobierz wzór wniosku wypełnij

2. zaświadczenie, które potwierdzi twój udział w zagranicznych misjach, wydane przez:

a. dowódcę jednostki wojskowej, w której była przez ciebie pełniona służba,
b. wojskowego komendanta uzupełnień w twoim miejscu zamieszkania (dotyczy m. in. byłych żołnierzy i żołnierzy rezerwy),

Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej,

c. kierownika archiwum wojskowego (dotyczy m. in. byłych żołnierzy i żołnierzy w stanie spoczynku),

Adresy archiwów wojskowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Sprawdź, jak uzyskać takie zaświadczenie.

4. oświadczenie o pełnieniu służby odpowiednio jako żołnierz, funkcjonariusz, funkcjonariusz ABW lub funkcjonariusz AW, wraz z informacją o posiadanym stopniu służbowym, lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy pracownika, (stosuje się m.in. do pracowników jednostek wojskowych),

— pobierz wzór oświadczenia wypełnij

5. oświadczenie o posiadanym statusie weterana lub weterana poszkodowanego,

— pobierz wzór oświadczenia i wypełnij

6. Kopia protokołu powypadkowego albo decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej (potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający),
7. Kopia orzeczenie właściwej komisji lekarskiej, lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający),
8. Kopia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie (potwierdzona notarialnie lub przez organ wydający).

Wniosek wysłać listem poleconym lub osobiście:

adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911, WarszawaJak długo to trwa?

Do 30 dni od złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów — MON wyda decyzję o przyznaniu statusu weterana albo odmowę jego przyznania. Jeśli decyzja będzie pozytywna — do 60 dni od uprawomocnienia się decyzji dostaniesz legitymację weterana na adres, który podasz we wniosku.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP