Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
TURNUSY READAPTACYJNO-KONDYCYJNE

 

 

 

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY DLA WETERANA POSZKODOWANEGO,
którego ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

 

Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) oraz rozporządzenia PDF Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy informujemy, że w celu skorzystania z turnusu readaptacyjno-kondycyjnego należy wystąpić z wnioskiem PDF o skierowanie na turnus do Dyrektora Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego;
  2. opinię psychologa o braku przeciwwskazań do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym;
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym;
  4. zgłoszenie PDF pełnoletniego najbliższego członka rodziny* weterana poszkodowanego na turnus readaptacyjno-kondycyjny - w przypadku udziału członka rodziny.

 

Ponadto, prosimy o dołączenie do wniosku podpisanej klauzuli PDF o ochronie RODO.

 

Czytelnie wypełniony wniosek (wniosek i zgłoszenie wypełniać tylko w części I) wraz z wszystkimi wymienionymi dokumentami należy skierować listownie (rekomendujemy list polecony) na adres:

Dyrektor

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

ul. Puławska 6A, 00-909 Warszawa

 

Po pozytywnej weryfikacji kompletu dokumentów uprawniających do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym zostaną one przesłane (w terminie do 14 dni) do Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego – jako podmiotu realizującego turnus. Wniosek bez wymaganego kompletu dokumentów pozostanie nierozpatrzony do czasu ich uzupełnienia, o czym zainteresowany zostanie powiadomiony listownie.

Komendant WOSzK zawiadomi weterana poszkodowanego-żołnierza o zakwalifikowaniu na turnus, nie później niż na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

O odmowie skierowania na turnus readaptacyjno-kondycyjny, (wraz z podaniem przyczyny tej odmowy) wnioskodawcę zawiadamia niezwłocznie Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

 

Terminy turnusów:

https://woszkmragowo.wp.mil.pl/pl/pages/turnus-readaptacyjno-kondycyjny-2020-03-12-z/

 

* - najbliższy członek rodziny – małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu** z weteranem lub weteranem poszkodowanym;

** - zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę,  która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony. Odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

    
  • BIP