Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania Zespołu Wsparcia Weteranów
ZESPÓŁ WSPARCIA WETERANÓW
realizuje zadania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym i doradczym oraz związane z organizacją wsparcia i pomocy weteranom, ich rodzinom oraz rodzinom żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć podczas działań poza granicami państwa lub w następstwie udziału w tych działaniach.

Do zadań Zespołu Wsparcia Weteranów należy:

 • prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego (PIK) dla weteranów, ich rodzin oraz rodzin żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć w działaniach poza granicami państwa lub w następstwie udziału w tych działaniach, w tym pomoc prawna, psychologiczna oraz informacyjna dotycząca przysługujących im uprawnień oraz świadczeń;
 • prowadzenie w ramach funkcjonowania PIK skrzynki internetowej;
 • zapewnienie możliwości korzystania z porad i konsultacji psychologicznych w sprawach związanych z uczestnictwem w działaniach poza granicami państwa, a także udzielanie bezpośredniej pomocy w tym zakresie (w wymiarze uwzględniającym możliwości Centrum);
 • podejmowanie działań na rzecz zapewnienia wsparcia, pomocy i opieki dla weteranów, członków ich rodzin oraz rodzin żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć w działaniach poza granicami państwa lub w następstwie udziału w tych działaniach;
 • współdziałanie w zakresie organizacji wsparcia i udzielania pomocy weteranom z przedstawicielami właściwych merytorycznie komórek Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych;
 • współorganizowanie obchodów uroczystości z udziałem weteranów oraz rodzin poległych żołnierzy, w tym Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa;
 • uczestnictwo w zapewnianiu godnego honorowania i upamiętniania żołnierzy oraz pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć podczas działań poza granicami państwa, bądź których śmierć była następstwem udziału w tych działaniach, ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości organizowanych z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz uroczystości rocznicowych.  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
centrumweterana@ron.mil.pl

  
 • BIP